Skýringar

 1. Reikningsskilaaðferðir

  Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er hluti samstæðuársreikningi Reykjavíkurborgar.

 2. Erlendir gjaldmiðlar

  Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlumeru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í lok ársins. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

 3. Innlausn tekna

  Tekjur af leigu og þjónustu eru færðar í rekstrarreikning þegar til þeirra hefur verið unnið. Tekjur eru ekki færðar ef
  veruleg óvissa er um innheimtu þeirra.

 4. Varanlegir rekstrarfjármunir

  Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem
  fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð.

 5. Eignarhlutir í félögum

  Eignarhlutir í félögum eru metnir á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni, fyrir utan eignarhlut í Eignarhaldsfélaginu Speli hf., sem er uppreiknaður m.v. breytingar á vísitölu neysluverðs, í samræmi við samning um eignarhlutinn, en söluverð eignarhlutarins mun byggjast á breytingu vísitölunnar.

  Eignarhlutir í dótturfélögum eru ekki færðir m.v. hlutdeildaraðferð og ekki gerð samstæða, þar sem áhrif félaganna eru
  óveruleg.

 6. Langtímakröfur

  Langtímakröfur eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok ársins eftir því sem við á.

 7. Viðskiptakröfur

  Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins, en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Í rekstrarreikningi ársins eru gjaldfærðar 10,8 millj. kr. vegna hækkunar niðurfærslu. Niðurfærslan er dregin frá viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.

 8. Skattamál

  Félagið eru undanþegið tekjuskattsskyldu og hafnarsjóðir eru undanþegnir hvers konar sköttum af hafnarmannvirkjum.

 9. Laun og launatengd gjöld

  Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

  2017 2016

  Laun


  743.094 711.025

  Mótframlag í lífeyrissjóð


  97.485 92.080

  Önnur launatengd gjöld


  70.128 72.412

  Laun og launatengd gjöld samtals  910.708  72.412


  Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf


  77 77

  Laun og þóknanir til stjórnar námu 19,6 millj. kr. á árinu 2017 (2016; 34,3 millj. kr.). Laun og hlunnindi hafnarstjóra námu 18,1 millj. kr. (2016; 17,6 millj. kr.). Lækkun í launum stjórnar milli ára skýrist af uppgjöri vegna breytingar á viðmiðun launa stjórnar frá fyrri árum sem hafði ekki skilað sér til stjórnarmanna sem voru gerð upp og gjaldfærð á árinu 2016.

  Laun og launatengd gjöld sundurliðast þannig á liði í rekstrarreikningi

  2017 2016

  Hafnarvirki


  130.629 131.987

  Eignagjöld


  23.034 22.910

  Hafnarþjónusta


  494.089 458.198

  Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður


  226.443 227.953

  Siglingavernd


  36.513 34.469

  Laun og launatengd gjöld samtals  910.708  875.517


 10. Varanlegir rekstrarfjármunir

  Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir, greinast þannig:

  Fasteignir og Hafnir og Bátar, bifreiðar
  lóðir
  Hafnir og
  mannvirki
  Gatnakerfi Bátar, bifreiðar
  áhöld og tæki
  Samtals

  Heildarverð 1.1.2017


  7.856.925 17.265.776 1.263.106 1.246.164 27.631.971

  Afskrifað áður


  (4.967.729)


  (9.786.032)


  (332.469)


  (1.030.814)


  (16.117.044)


  Bókfært verð 1.1.2017


  2.889.196 7.479.744 930.637 215.350 11.514.927

  Viðbót á árinu


  332.216 1.329.022 52.349 17.577 1.731.164

  Selt og niðurlagt á árinu


  0 0 (366.120) (6.143) (372.263)

  Afskrift færð út


  0 0 0 5.359 5.359

  Afskrifað á árinu


  (135.630) (486.772) (50.379) (49.550) (722.331)

  Bókfært verð 31.12.2017  3.085.782  8.321.994  566.487  182.593  12.156.856


  Heildarverð 31.12.2017


  8.189.141 18.594.798 949.335 1.257.598,0 28.990.872

  Afskrifað samtals 31.12.2017


  (5.103.359) (10.272.804) (382.847) (1.075.005) (16.834.016)

  Bókfært verð 31.12.2017  3.085.782  8.321.994  566.487  182.593  12.156.856


  Afskriftahlutföll


  2,5-4% 4-10% 4% 10-20%

  Áætlaður nýtingartími


  25-40 ár 10-25 ár 25 ár 5-10 ár
 11. Fasteignamat og vátryggingaverð

  Fasteignamat og vátryggingaverð eigna félagsins greinist þannig:

  Fasteignamat Vátryggingaverð

  Fasteignir


  5.652.003 6.525.961

  Lóðir


  25.890.120 0

  Bátar


  0 1.257.214

  Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir


  0 525.452

  31.542.123  8.308.627


 12. Eignarhlutir í félögum

  Eignarhlutar í félögum greinast þannig:

  Eignarhluti Nafnverð Bókfært verð

  Vatnsveita Hvalfjarðarsveitar sf., Akranes


  50,0% 25.500 75.481

  Eignarhaldsfélagið Spölur hf., Akranes


  23,5% 20.200 52.379

  Halakot ehf., Reykjavík


  100,0% 2.000 2.000

  Aflvaki hf., Reykjavík


  7,6% 608 719

  Þjónustumst Grundartangasvæði, Grundartanga


  750

  Eignarhlutir í félögum alls  48.308  131.330


  Hlutabréf í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. voru uppreiknuð miðað við vísitölu neysluverðs í lok árs.

  Faxaflóahafnir sf. er helmingseigandi að Vatnsveitu Hvalfjarðarsveitar sf., en tilgangur félagsins er öflun vatns vegna starfsemi á Grundartanga og í svonefndu Hagamelshverfi. Skuldbindingar Vatnsveitu Hvalfjarðarsveitar í árslok nema um 3 millj. kr. Faxaflóahafnir bera beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins

 13. Langtímakröfur

  Yfirlit um langtímakröfur:

  2017 2016

  Skuldabréf


  876.806 947.236

  Langtímakröfur samtals


  876.806 947.236

  Næsta árs afborganir


  ( 284.861) (250.926)

  Langtímakröfur í efnahagsreikningi samtals  591.945  696.310


  Langtímakröfur greinast þannig:

  Verðtryggð lán bundin NVT til verðtryggingar  876.806  947.236


  Afborganir langtímakrafna greinast þannig á næstu ár:

  Árið 2017


  250.926

  Árið 2018


  284.861 245.068

  Árið 2019


  240.173 202.439

  Árið 2020


  234.535 196.313

  Árið 2021


  80.423 46.249

  Árið 2022


  33.640 6.241

  Afborgun síðar


  3.175

  Langtímakröfur samtals  876.806  947.236


 14. Viðskiptakröfur

  Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:

  2017 2016

  Niðurfærsla í ársbyrjun


  20.302 17.164

  Tapaðar kröfur á árinu


  ( 6.330) 0

  Breyting á niðurfærslu


  10.782 3.138

  Niðurfærsla í árslok  24.754


  20.302
 15. Eigið fé

  Yfirlit um óráðstafað eigið fé:

  2017 2016

  Niðurfærsla í ársbyrjun


  20.302 17.164

  Óráðstafað eigið fé í upphafi árs


  13.027.750 12.594.962

  Greiddur arður


  ( 371.000) ( 310.000)

  Hagnaður ársins


  653.415 742.788

  Óráðstafað eigið fé í lok árs  13.310.165  13.027.750


 16. Langtímaskuldir

  Yfirlit um langtímaskuldir:

  2017 2016

  Lífeyrissjóður Verslunarmanna


  804.409 878.557

  Aðrir aðilar


  4.196 12.375

  808.605  890.932


  Langtímaskuldir greinast þannig:

  Vextir 2017 2016

  Verðtryggð lán önnur


  3,55 – 6,45% 808.605 890.932

  Langtímaskuldir samtals


  808.605 890.932

  Næsta árs afborganir


  (93.575) (96.106)

  Langtímaskuldir í efnahagsreikningi samtals  715.030  794.826


  Afborganir af langtímaskuldum félagsins greinast þannig á næstu ár:

  Árið 2017


  96.106

  Árið 2018


  93.575 91.981

  Árið 2019


  89.379 87.856

  Árið 2020


  89.379 87.856

  Árið 2021


  89.379 87.856

  Árið 2022


  89.379 439.279

  Afborgun síðar


  357.515

  Langtímaskuldir alls  808.605  890.932


 17. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

  Skuldbindingar vegna verksamninga sem ólokið er um áramót námu um 1.108 millj. kr. árslok 2017.

 18. Óreglulegir liðir

  Á árinu 2017 seldi félagið lóð í Kjalarvogi til Reykjavíkurborgar og var söluhagnaður vegna sölu lóðarinnar 40,0 millj.kr.
  Ekki var um sambærilega lóðasölur að ræða á árinu 2016.

 19. Tengdir aðilarSkilgreining á tengdum aðilum

  Eigendur og félög tengd þeim, stjórnarmenn og stjórnendur teljast vera tengdir aðilar félagsins

  Hluti af þeim aðilum sem skilgreindir eru sem tengdir aðilar eiga almenn viðskipti við félagið. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru sambærileg við það sem gerist í viðskiptum við ótengda aðila og eru þessi viðskipti því flokkuð sem slík.

  Tekjur frá systurfélögum á árinu 2017 námu um 25,6 millj. kr. Kaup af vörum og þjónustu af Reykjavíkurborg og systurfélögum námu um 220,1 millj. kr. á árinu. og af öðrum tengdum aðilum um 16,3 millj.kr á árinu. Viðskiptaskuldir við tengd félög námu 31,8 millj.kr. í árslok. Auk þess er fært á meðal langtímakrafna skuldabréf á hendur Reykjavíkurborg, sem bókfært er á 204,5 millj. kr.

 20. Þóknun endurskoðenda

  Þóknun til ytri endurskoðenda félagsins á árinu 2017 nam 2,4 millj. kr. (2016: 2,1 millj. kr.).

 21. Uppgjör við Brú lífeyrissjóð

  Á árinu 2017 gjaldfærðu Faxaflóahafnir samtals um 322,3 millj. kr. vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð. Uppgjörið er tilkomið vegna breytinga á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna sem samþykkt voru á Alþingi með lögum nr. 127/2016. Meðal breytinga er að ávinnsla lífeyrisréttinda í A-deildum LSR og Brúar verður aldurstengd en ekki jöfn og lífeyristökualdur hækkaður úr 65 árum í 67 ár. Við framangreindar breytingar eru réttindi virkra sjóðfélaga tryggð með sérstökum framlögum til sjóðanna af hálfu launagreiðenda. Framlagið er fært á meðal skammtímaskulda í
  efnahagsreikningi en var að fullu greitt í febrúar 2018.

 22. Önnur mál

  Hagtak hf. hefur stefnt félaginu vegna meintra vanefnda á verksamningi og nemur stefnufjárhæðin 173,6 millj. kr. Faxaflóahafnir hafa hafnað kröfum stefnenda en óvissa er um endanlega niðurstöðu málsins.