Sjóðstreymisyfirlit ársins 2017

Fjárhagsáætlun
Skýr. 2017 2017 2016

Handbært fé frá rekstri

Hagnaður ársins


15 653.415 543.467 742.788
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:

Söluhagnaður rekstrarfjármuna


(41.820) 0 (831)

Afskriftir


4,10 722.331 830.000 764.238

Verðbætur langtímalána


15.074 0 20.199

Verðbætur í eignarhlutum í félögum


(893) 0 (1.057)

Verðbætur langtímakrafna


(17.367) 1.243 (15.406)
Veltufé frá rekstri

1.330.7421.374.7101.509.931


Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur, hækkun


(21.926) 0 (76.906)

Skammtímaskuldir, hækkun


271.048 0 92.929

249.122016.023


Handbært fé frá rekstri

1.579.864


1.374.710


1.525.954


Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum


10 (1.731.164) (1.855.000) (1.934.802)

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna


42.603 0 2.853

Breyting á eignarhlutum í félögum


49.000 0 (750)

Lóðasala (lóðaúthlutun)


366.120 474.000 678.474

Veitt skuldabréfalán


(165.446) (174.589) (378.398)

Afborganir langtímakrafna


253.242 262.000 217.118
Fjárfestingarhreyfingar

(1.185.645)(1.293.589)(1.415.505)


Fjármögnunarhreyfingar

Greiddar afborganir langtímalána


(97.401) (105.182) (107.196)

Greiddur arður


15 (371.000) (264.000) (310.000)
Fjármögnunarhreyfingar

(468.401)(369.182)(417.196)


Lækkun á handbæru fé


(74.182) (288.061) (306.747)

Handbært fé í ársbyrjun


1.428.275


1.428.000


1.735.023


Handbært fé í árslok


1.354.0931.139.9391.428.275Fjárhæðir eru í þúsundum króna