Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Skýr. 2017 2016

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir og lóðir


3.085.782 2.889.196

Hafnir og mannvirki


8.321.994 7.479.744

Gatnakerfi


566.487 930.637

Bátar, bifreiðar, áhöld og tæki


182.593 215.350
4,10

12.156.85611.514.927


Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum


5,12 131.330 179.437

Langtímakröfur


6,13,19 591.945 696.310

723.275875.747


Fastafjármunir samtals

12.880.131


12.390.673


Veltufjármunir

Næsta árs afborgun langtímakrafna


6,13,19 284.861 250.926

Viðskiptakröfur


7 332.466 297.841

Aðrar kröfur


237 12.935

Handbært fé


1.354.093 1.428.275
Veltufjármunir samtals

1.971.6581.989.978


Eignir samtals

14.851.78914.380.652Eigið fé

Óráðstafað eigið fé


15

13.310.165


13.027.750


Langtímaskuldir

Langtímaskuldir


16

715.030


794.826


Skammtímaskuldir

Næsta árs afborganir langtímaskulda


16 93.575 96.106

Viðskiptaskuldir


274.019 352.446

Ógreitt framlag til Brúar lífeyrissjóðs


21 322.275 0

Ýmsar skammtímaskuldir


136.725 109.525
Skammtímaskuldir samtals

826.594558.076


Skuldir samtals

1.541.624


1.352.902


Skuldir og eigið fé samtals

14.851.789


14.380.652


Fjárhæðir eru í þúsundum króna